سیستم تولید تویوتا و کایزن

سیستم تولید تویوتا و کایزن‌

سیستم تولید تویوتا یک سیستم معمولی و شرکت تویوتا یک شرکت خودروسازِ معمولی نیست؛ از همان آغازِ راه‌اندازی شرکت، اصول و مبانی بِکر مدیریتی در

آفت های ناب سازی در ایران

آفت‌های ناب‌سازی در ایران

از سه الزام اساسی مورد نیاز برای پیاده‌سازی ناب که در مقاله « الزامات پیاده‌سازی تولید ناب» ذکر شد،  بر سر راه گسترش تولید ناب

مدیریت جریان ارزش

مدیریت جریان ارزش

اکنون و پس از تعطیلات تابستان، بهترین زمان است که نگاهی دوباره به برنامه‌های ناب خود بیاندازید: آیا این برنامه‌ها توسط افراد مناسبی رهبری می‌شوند؟

احترام به کارکنان در توليد ناب

طی سالیان گذشته من از شرکت‌های بسیاری بازدید کرده‌ام که احترام به کارکنان را مهم‌ترین فلسفه کسب و کار خود قرار داده بودند. من این