مشاوره‌ها

خدمات مشاوره‌ ناب‌اندیشان

مشاوره تفکر ناب

مشاوره پیاده‌سازی مدل تفکر ناب فراگیر در شرکت‌های تولیدی و خدماتی

مشاوره تدوین استراتژی با اصول تفکر ناب

مشاوره تدوین استراتژی برای رسیدن به سطح کلاس جهانی با «مدل تفکر ناب»

مشاوره هوشین کانری

مشاوره هوشین کانری (گسترش خط مشی)

مشاوره ترسیم نقشه های جریان ارزش

مشاوره ترسیم نقشه‌های جریان ارزش

مشاوره مدیریت و سواد مالی

مشاوره سواد مالی و مدیریت مالی ناب

مشاوره پیاده سازی سیستم های حرکت پیوسته

مشاوره پیاده‌سازی سیستم‌های حرکت پیوسته

مشاوره پیاده سازی سیستم کششی به کمک کانبان

مشاوره پیاده‌سازی سیستم کششی به کمک کانبان

مشاوره بهبود سیستم فروش

مشاوره بهبود سیستم فروش

مشاوره پیاده‌سازی کار استاندارد

مشاوره پیاده‌سازی کار استاندارد

مشاوره SMED

مشاوره کاهش زمان تبدیل در خطوط تولیدی

مشاوره نگهداری و تعمیرات نت ناب

مشاوره نگهدای و تعمیرات (نت ناب) TPM

مشاوره بهبود سیستم انبارها و کنترل موجودی

مشاوره بهبود سیستم انبارها و کنترل موجودی

مشاوره بهبود چیدمان خط

مشاوره بهبود سیستم چیدمان خط

مشاوره بهبود سیستم تامین

مشاوره بهبود سیستم تامین

مشاوره بهبود سیستم لجستیک داخلی

مشاوره بهبود سیستم لجستیک داخلی

مشاوره بهبود سیستم حمل و نقل

مشاوره بهبود سیستم حمل و نقل

مشاوره ساماندهی محیط کار فراگیر

مشاوره ساماندهی محیط کار فراگیر