ارزش از نگاه مشتری، تفکر ناب در خدمات عمومی

 

درس گفتار دهم

کاربرد تفکر ناب در خدمات عمومی

در درس گفتار فوق، کاظم موتابیان، یک تجربه از کاربرد تفکر ناب در خدمات عمومی را مطرح می‌کند و نشان می دهد که چگونه با اساس قرار دادن اصل تعریف ارزش از نگاه مشتری می توان با هر بار بازنگری در روش کار، به نیاز و ارزش مورد انتظار مشتری، نزدیک و نزدیک تر شد. ارزش این نوشته در آن است که نشان می دهد بسیاری از بهبودها نیازی به هزینه زیادی ندارند و فقط کافی است که در روش انجام کار، بازنگری شود و بر حذف اتلاف ها تمرکز شود و نه استفاده از امکانات و تجهیزات یا نیروی بیش تری.

از سوی دیگر این نوشته نشان می دهد که تفکر ناب در هر زمینه ای که به کار رود به شکل معجزه واری، بهره وری را تا چند برابر افزایش خواهد داد آن هم با کم ترین هزینه. امیدواریم که سخنان کاظم موتابیان، به همه نشان دهد که تفکر ناب در هر زمینه و فعالیتی کاربرد دارد از جمله در بهبود نحوه ارایه خدمات عمومی.

Picture of ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا