ارزش از نگاه مشتری روابطی

 

درس گفتار هشتم

چرا مشتری من راضی نبود؟

در این درس گفتار، با یک مثال کاربردی متوجه می شویم که چطور در روز بارها و بارها به تحریف ارزش از نگاه مشتریان روابطی می پردازیم.

Picture of ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا