اصل اول تفکر ناب – ارزش از نگاه مشتری – نشست اول

 

درس گفتار ششم

داستانی کوتاه که نشان می‌دهد چقدر ساده می‌توان به جای تعریف ارزش از نگاه مشتری، ارزش را از نگاه خودمان تعریف کنیم.

به همین دلیل مهم‌ترین نقطه در چرخه تفکر
ناب و شروع هر بهبودی تعریف ارزش از نگاه مشتری است نه از نگاهِ من‌ِ تولیدکننده یا امکانات و محدویت‌هایی که داریم یا نظرات مهندسان فنی شرکت خودمان.

ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا