اتلاف در تولید، کار در حرکت پیوسته

تاثیر اتلاف حرکت در زمان فرایند.

بهبود روش با تغییرات کوچک می‌تواند به صرفه‌جویی‌هایی بزرگ می‌انجامد.

ناب اندیشان

ناب اندیشان