اصول ناب در 90 ثانیه

اصول ناب در تولید

  • کشش
  • حرکت تک واحدی
  • زمان تکت
  • عیوب صفر
ناب اندیشان

ناب اندیشان