مشاوره کاهش زمان تبدیل در خطوط تولیدی

مشاوره SMED

برای پاسخ سریع به تغییرات تقاضای مشتریان و پاسخ‌گویی به طیف وسیع‌تری از انواع تقاضا، باید بتوانیم محصولات متنوع را در تعداد کم تولید کنیم. این همان است که به آن تولید چابک‌ می‌گویند. یک شرکت ناب چابک، برای رسیدن به این هدف، باید تکنیک‌های تبدیل سریع (SMED یا تبدیل تک دقیقه‌ای قالب‌ها) را بیاموزد تا بتواند به سرعت از تولید یک محصول اعم از فیزیکی یا خدماتی به تولید محصول دیگری شیفت کند و با حفظ یک موجودی حداقلی به هر تقاضای جدیدی به سرعت پاسخ دهد.
خدمات مشاوره کاهش زمان تبدیل به شما کمک می‌کند در همه فرایندهای خود به سرعت از آماده‌سازی یک محصول یا خدمت به آماده‌سازی یک محصول یا خدمت دیگر بپردازید. تبدیل سریع را بیاموزید و آن را در همه فرایندهای خود به کار برید.

ناب اندیشان

ناب اندیشان