اصل اول تفکر ناب – ارزش از نگاه مشتری – نشست دوم

 

درس گفتار هفتم

مرور یک گمباپیمایی در انبار کارخانه پارچه و نتایج به دست آمده از آن

Picture of ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا