اصل اول تفکر ناب – ارزش از نگاه مشتری – نشست دوم

درس گفتار هفتم

مرور یک گمباپیمایی در انبار کارخانه پارچه و نتایج به دست آمده از آن

0
    0
    لیست خرید
    خالی کردن سبدبرگشت به فروشگاه