1399
شروع
12/10

مانیفست شعر من (ویرایش ۳)

  ۱. شعر عبارت است از صورتی از کلام که جز ذهن مخاطب، جان یا روح او را متاثر گرداند. ۲. از این‌رو نثری که چنان باشد، شعر توانی گفت و شعری که نه چنین باشد نثر توانی خواند. پس در این معنا داستان چه باشد؟ در نزد من داستان از ابواب شعر است که در آن روایت غالب است.
درباره اندیشه لاگ
12/4

آزادی بیان و موانع فکری آن: بررسی یک گزاره

  یک گزاره باید خودبسنده باشد، یعنی، خودش، خودش را توضیح دهد و در مقابل به نتایج منطقی ناشی از آن پاسخگو باشد. تجزیه و تحلیل گزاره زیر درباره آزادی بیان، این منظور نویسنده را باز تواند گفت: «آزادی بیان به معنای آزادی «بیان» است، یعنی حرف معقول زدن، و گرنه کسی که عقل سالمی داشته باشد نمی‌تواند از آزادی