ارزش از نگاه مشتری – من به عنوان مشتری

 

ناب یعنی هشیاری؛ هشیاری یعنی حواس جمعی

درس گفتار نهم

ارزش برای خودمان به عنوان مشتری

در درس گفتار ناب 9 کاظم موتابیان به کاربرد تعریف ارزش برای خودمان به عنوان مشتری می پردازد. ما خودمان مهم‌ترین مشتری خودمان هستیم و تا وقتی که نتوانیم خودمان را ناب کنیم نمی توانیم برای دیگر مشتری های خود یعنی مشتری کسب وکاری یا مشتری روابطی، ناب عمل کنیم. تا به اینجا ایشان کاربرد تعریف ارزش در مقابل تحریف ارزش را از نگاه سه مشتری مهم هر کس با یک مثال شرح دادند. در جلسه بعدی ایشان یک تجربه در مورد ارایه خدمات عمومی و کاربرد تفکر ناب برای بهبود آن ارایه خواهند کرد. با ما باشید، تجربه جالبی است.

Picture of ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا