دسته بندی کارگاه ها_ دانش عملی

کارگاه‌های آموزشی دانش عملی

کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش

کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی جامع بهبودهای فراگیر (به کمک نقشه‌برداری جریان ارزش)

کارگاه طراحی و چیدمان خط

کارگاه آموزشی طراحی و چیدمان خط برای رسیدن به بیشترین بهره‌وری (با ابزار حرکت پیوسته)

کارگاه کنترل تولید خودگردان

کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی و کنترل تولید خودگردان ناب

کارگاه شارژ و تغذیه بهنگام خطوط و سلول‌های تولیدی

کارگاه آموزشی شارژ و تغذیه بهنگام خطوط و سلول‌های تولیدی

کارگاه شناسایی و حذف اتلاف در فعالیت‌های اداری و پشتیبانی

کارگاه آموزشی شناسایی و حذف اتلاف در فعالیت‌های اداری و پشتیبانی (به کمک نقشه‌برداری جریان ارزش خدماتی)

کارگاه نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر ناب

کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب

کارگاه کایزن‌های سیستماتیک فراگیر

کارگاه آموزشی کایزن‌های سیستماتیک فراگیر

کارگاه ساماندهی محیط کار ناب بهره‌ور فراگیر

کارگاه آموزشی ساماندهی محیط کار ناب بهره ور فراگیر (پنج اس ناب)

کارگاه آموزشی تبدیل سریع و تولید منعطف

کارگاه آموزشی تبدیل سریع و تولید منعطف

کارگاه تکنیک‌های عیوب صفر_پوکا یوکه

کارگاه آموزشی تکنیک‌های عیوب صفر (ضد خطا یا پوکا یوکه)

کارگاه کار استاندارد در تولید

کارگاه آموزشی کار استاندارد در تولید

کارگاه آموزشی مدیریت و بهبود عملکرد جلسات