دسته بندی کارگاه ها_دانش پایه

کارگاه‌های آموزشی دانش پایه

دمینگ از آغاز تا پایان

کارگاه آموزشی دمینگ: از مدیریت سنتی به مدیریت نوین

کارگاه تولید ناب

کارگاه آموزشی تفکر ناب و تولید ناب از پایه

کارگاه تفکر ناب در عمل

کارگاه آموزشی تفکر ناب در عمل: گذار از مدیریت سنتی به مدیریت ناب

کارگاه کار تیمی در عمل

کارگاه آموزشی کار تیمی در عمل

کارگاه حل مسئله ناب

کارگاه آموزشی حل مسئله ناب: حل مسئله، یک بار برای همیشه

کارگاه آموزشی مدیریت تعارضات سازمانی