ناب نوشته های کاظم موتابیان

آفت های ناب سازی در ایران
الزامات پیاده سازی تولید تاب
پوکا- يوکه: ابزاری در خدمت تحقق توليد ناب و نه بهينه‌سازی توليد انبوه