ناب نوشته های کاظم موتابیان

پوکا- يوکه: ابزاری در خدمت تحقق توليد ناب و نه بهينه‌سازی توليد انبوه