سیر مطالعاتی

سیر مطالعات ناب

توجه: این سیر مطالعات فقط مربوط به کتاب‌هایی است که تا کنون توسط ناب اندیشان منتشر شده است. علت این کار نه این است که کتاب های دیگری در زمینه تولید ناب و سیستم تولید ناب به فارسی توسط ناشران و کسان دیگری، منتشر نشده است، بلکه این است که اکثریت قریب به اتفاق این کتاب‌ها یا کتاب‌های درجه دوم و سوم ناب بوده‌اند که چندان کمکی به پیشرفت دانش ناب خواننده نمی‌کنند و یا بد ترجمه شده‌اند و مطالعه آن‌ها گاه سخت است. به همین دلیل اگر کسی کتابی در زمینه ناب منتشر کرده است که فکر می‌کند هم کتابی خوب است و هم ترجمه خوبی دارد می‌تواند برای ناب اندیشان ارسال کند و در صورت تأیید حتما در این سیر مطالعاتی خواهد آمد.

سیر مطالعاتی کتابهای مقدماتی ناب​

سیر مطالعاتی کتابهای پایه ای دانش ناب

سیر مطالعاتی کتابهای کارگاهی ناب​

پیمایش به بالا